۶ مرداد ۱۳۹۱

از تهران تا قاهره، و فرحی که بیشتر شناختم.

شخصیت شهبانو فرح پهلوی برای اکثر جوانهای این دوروزمونه کمتر شناخته شده است. گزارشهای زیادی از ایشان ندیده بودیم. فیلمهای مستندی بودند ولی نه در این حد. جدا از تدوین عالی فیلم با گزارشهای کمتر دیده شده و گاه دیده نشده و حرفهای شنیده نشده بزرگترین چیزی که ذهن مرا مشغول کرد این بود که شهبانو فرح پهلوی چرا تا امروز اینقدر ساکت بود؟  قیافه فرح و طرز خودمانی صحبت کردنش... و حتی بعضی جاها میگفت من این گزارش را تاحالا ندیده بودم...اینها مرا بفکر فرو برد.  و آن      دو فرزندی که در این خانواده خودکشی کردند...

۱ نظر:

بايگانی وبلاگ