۱۵ خرداد ۱۳۹۰

شباهت متفاوت

انسانها سگها را موجوداتی به درد بخور و باوفا میدانند
ولی گرگها سگها را گرگهایی میدانند که بخاطر آسایش و غذا تن به ذلت داده اندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ